Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie

Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie

autor:
Bill Jelen
cena:
79.00
data wydania:
2008-07-16

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Tworzenie wykresów w Excelu. Część druga. Formatowanie wykresu

Wykres jaki otrzymujemy w wyniku działania kreatora wykresów można sformatować stosując inne opcje dla każdego elementu na wykresie.

Sam wykres jest złożony z wielu częsci. Poniższy rysunek opisuje poszczególne elementy wykresu.

Łączenie i rozdzielanie danych tekstowych

W tym tutorialu opiszę metody na łączenie danych tekstowych z różnych komórek za pomocą funkcji Złącz.teksty oraz metodą konkatenacji .

Sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Jeśli jeden arkusz współdzielimy w użytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. Narzędzie to kontroluje, czy użytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia.

W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

Dodawanie linii trendu

Linia trendu to wykres ruchomej średniej danych z serii, rodzaj prognozy, którą można nanieść na wykres do wybranej serii danych.

Dodanie linii trendu zaczynamy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybranej serii danych na wykresie. Z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj linię trendu...

Tworzenie wykresów w Excelu

W oknie Dodawanie linii trendu zaznaczamy opcję Liniowy...

Tworzenie wykresów w Excelu

a na zakładce Opcje mozna zmienić nazwę linii trendu z Automatycznej na Niestandardową oraz ustawić przedział prognozy do przodu i do tyłu.

Tworzenie wykresów w Excelu

Formatowanie linii trendu

Wygląd utworzonej linii trendu można zmienić wywołując z podręcznego menu okno Formatowanie linii trendu.

Tworzenie wykresów w Excelu

Następnie należy wprowadzić nowe ustawienia i potwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Tworzenie wykresów w Excelu

Usuwanie linii trendu

Aby usunąć z wykresu linię trendu kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyczyść.

Tworzenie wykresów w Excelu

Dodawanie danych do wykresu

Jeśli po utworzeniu wykresu chcesz dodać do niego nowe dane najpierw wpisz je do arkusza, następnie zaznacz wykres kliknięciem i wybierz z menu polecenie: Wykres|Dodaj dane.

Tworzenie wykresów w Excelu

Następnie w oknie Dodawanie danych zaznacz wpisane do arkusza nowe dane łącznie z wierszem nagłówkowym!

Tworzenie wykresów w Excelu

Po klinięciu przycisku OK nowe dane zostaną umieszczone na wykresie. Na ilustracji jest to Towar 5.

Tworzenie wykresów w Excelu

Usuwanie wybranych danych z wykresu

Aby usunąć dane naraz z arkusza i wykresu po prostu usuń dane z arkusza. Wykres zostanie zaktualizowany automatycznie.

Natomiast jeśli chcesz usunąć dane tylko z wykresu, kliknij serie danych, które mają być usunięte ...

Tworzenie wykresów w Excelu,

...i naciśnij klawisz DELETE.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com