Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie

Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie

autor:
Bill Jelen
cena:
79.00
data wydania:
2008-07-16

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Tworzenie wykresów w Excelu. Część druga. Formatowanie wykresu

Wykres jaki otrzymujemy w wyniku działania kreatora wykresów można sformatować stosując inne opcje dla każdego elementu na wykresie.

Sam wykres jest złożony z wielu częsci. Poniższy rysunek opisuje poszczególne elementy wykresu.

Tworzenie formatów użytkownika

Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakże jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich formatów w zasobach Excela.

Sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Jeśli jeden arkusz współdzielimy w użytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. Narzędzie to kontroluje, czy użytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia.

W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

Dodawanie linii trendu

Linia trendu to wykres ruchomej średniej danych z serii, rodzaj prognozy, którą można nanieść na wykres do wybranej serii danych.

Dodanie linii trendu zaczynamy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybranej serii danych na wykresie. Z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj linię trendu...

Tworzenie wykresów w Excelu

W oknie Dodawanie linii trendu zaznaczamy opcję Liniowy...

Tworzenie wykresów w Excelu

a na zakładce Opcje mozna zmienić nazwę linii trendu z Automatycznej na Niestandardową oraz ustawić przedział prognozy do przodu i do tyłu.

Tworzenie wykresów w Excelu

Formatowanie linii trendu

Wygląd utworzonej linii trendu można zmienić wywołując z podręcznego menu okno Formatowanie linii trendu.

Tworzenie wykresów w Excelu

Następnie należy wprowadzić nowe ustawienia i potwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Tworzenie wykresów w Excelu

Usuwanie linii trendu

Aby usunąć z wykresu linię trendu kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Wyczyść.

Tworzenie wykresów w Excelu

Dodawanie danych do wykresu

Jeśli po utworzeniu wykresu chcesz dodać do niego nowe dane najpierw wpisz je do arkusza, następnie zaznacz wykres kliknięciem i wybierz z menu polecenie: Wykres|Dodaj dane.

Tworzenie wykresów w Excelu

Następnie w oknie Dodawanie danych zaznacz wpisane do arkusza nowe dane łącznie z wierszem nagłówkowym!

Tworzenie wykresów w Excelu

Po klinięciu przycisku OK nowe dane zostaną umieszczone na wykresie. Na ilustracji jest to Towar 5.

Tworzenie wykresów w Excelu

Usuwanie wybranych danych z wykresu

Aby usunąć dane naraz z arkusza i wykresu po prostu usuń dane z arkusza. Wykres zostanie zaktualizowany automatycznie.

Natomiast jeśli chcesz usunąć dane tylko z wykresu, kliknij serie danych, które mają być usunięte ...

Tworzenie wykresów w Excelu,

...i naciśnij klawisz DELETE.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com